Legal Category

Dovada transmitere drept proprietate

,,În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 (articolele de mai sus se refera la notiunea […]

Read More

Avizare OCPI

Documentația întocmită în aplicarea art. 1.051 din Codul de procedură civilă (cererile de uzucapiune) se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral. – Regulament ANCPI din 2014 – Ordin 700. Altfel, avizarea tehnica se face la solicitarea instantei de judecata.

Read More

Exigentele bunei-credinte

,,Trebuie să se facă distincția între a fi de bună-credință (buna-credință subiectivă) și a acționa după exigențele bunei-credințe (buna-credință obiectivă)» , respectiv în sensul că «buna-credință sau bona fides, ca stare psihologică a unui subiect de drept individual se manifestă pe plan juridic (…) sub forma intenției drepte, a diligenței, a liceității și a abținerii […]

Read More

Sanctiune complementara permis conducere

,,Instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenţie, prin care s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare,, – Decizia I.C.C.J – Recurs in Interesul legii nr.5/2021 Concluzia:: Ramane cum am […]

Read More

Inceput termen prescriptie extinctiva

,,Actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atributii de control, prin care s-a stabilit in sarcina angajatorului obligatia de a actiona pentru recuperarea unui prejudiciu….nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie extinctiva a actiunii pentru angajarea raspunderii patrimoniale ,, – Decizia I.C.C.J – Completul competent sa judece Recursul in […]

Read More

Termen predare permis de conducere

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Permisul poate fi predat oricand […]

Read More

Sechestrarea autovehiculelor

Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozițiilor articolului 740 Cod Procedura Civila va putea fi folosit de către debitor până la valorificare, dacă acesta depune sau remite executorului judecătoresc o poliță de asigurare negociabilă, la o sumă asigurată cel puțin egală cu valoarea de asigurare a autovehiculului. Este vorba despre o garanție financiară (polița de asigurare negociabilă) […]

Read More

Declaratie sediu social

Dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din […]

Read More

Lipsa capacității de exercițiu minor

Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute […]

Read More