Inceput termen prescriptie extinctiva

,,Actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atributii de control, prin care s-a stabilit in sarcina angajatorului obligatia de a actiona pentru recuperarea unui prejudiciu….nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie extinctiva a actiunii pentru angajarea raspunderii patrimoniale ,, – Decizia I.C.C.J – Completul competent sa judece Recursul in Interesul Legii nr.19/2019

http://www.avocat-ioan.ro

Termen predare permis de conducere

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Permisul poate fi predat oricand insa nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Daca depasesti termenul de 30 de zile poti primi bonus inca 30 de zile la perioada de suspendare initiala (art.118 alin.7 din O.U.G nr.195/2002).

http://www.avocat-ioan.ro

Sechestrarea autovehiculelor

Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozițiilor articolului 740 Cod Procedura Civila va putea fi folosit de către debitor până la valorificare, dacă acesta depune sau remite executorului judecătoresc o poliță de asigurare negociabilă, la o sumă asigurată cel puțin egală cu valoarea de asigurare a autovehiculului.

Este vorba despre o garanție financiară (polița de asigurare negociabilă) si nu de asigurarea obligatorie RCA…:)

Declaratie sediu social

Dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

Lipsa capacității de exercițiu minor

Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.

Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. – art. 43 Codul Civil Român.

http://www.avocat-ioan.ro

Sub influenta alcoolului

Atunci când folosește expresia sub influența băuturilor alcoolice, legiuitorul se referă la fapta ce constituie contravenție (o îmbibație alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur), iar atunci când folosește expresia „sub influența alcoolului“ se referă la fapta ce constituie infracțiune (o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge) – Decizia I.C.C.J nr. 14/2020

Prin urmare poti sa fii sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu fii sub influenta alcoolului.

Aceste expresii, care nu sunt identice, nu sunt folosite întâmplător. Expresiile sunt asemanatoare cum sunt si notiunile salariul de funcție al politistilor si salariul functiei de baza al politistilotr. (jocuri de cuvinte).

http://www.avocat-ioan.ro

Aviz asociatie

,,Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.,, – art.17 alin.(6) legea nr.31/1990 privind societățile.

Concluzie: daca administratorul nu declară pe proprie răspundere, este necesar avizul scris al comitetului executiv și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării. (art.40 din legea nr.196/2018).

http://www.avocat-ioan.ro

Suspendare act administrativ

,,Soluţia suspendării actului administrativ, se circumscrie noţiunii de protecţie provizorie corespunzătoare, măsură care poate fi luată de autoritatea jurisdicţională, conform Recomandărilor R89/8 şi 16/2003 ale Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei, fără a se aduce atingere principiului executării din oficiu a deciziilor
autorităţilor administrative.

http://www.avocat-ioan.ro

Semnatura electronica extinsa

Semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este legată în mod unic de semnatar;b) asigură identificarea semnatarului;c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

In conditiile in care un document este semnat electronic de catre 2 (doi) ,,semnatari,, documentul nu isi pierde valabilitatea intrucat conditiile de la a),b),c),d) mai sus indicate (art.4 alin.4 din legea nr.455/2001) continua sa fie indeplinite pentru fiecare semnatura in parte.

http://www.avocat-ioan.ro