Impozitul pe mijloacele de transport

Persoanele care au în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

Important: Impozitul se datorează numai pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România si se plateste la unitatea administrativ-teritoriala la care persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

In Codul Fiscal sunt prevazute situatiile in care nu se datoreaza impozitul pe mijlocul de transport, scutirile fiind in general raportate fie la calitatea persoanei, fizice sau juridice, care detine mijlocul de transport (veterani de razboi, persoane cu handicap, institutii publice, etc) fie la criterii legate de vehicul ( vehicul istoric, autovehicul actionat electric, autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă, etc)

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, scutire care opereaza incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care au fost depuse documentele justificative.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, modalitatea de calcul fiind prevazuta in cuprinsul Codului Fiscal.

Autorizatia de functionare a poligonului de tragere – Persoane juridice

In functie de obiectul de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu se afla in subordonarea/coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale sau arme neletale.

Documentele necesare pentru aceasta autorizatie sunt:

 • cerere;
 • certificat de inmatriculare in Registrul Comertului si actul constitutiv al persoanei juridice;
 • dovada detinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum si documentele care atesta ca acesta a fost construit si amenajat in conditiile legii;
 • certificatul de omologare a poligonului de tragere;
 • copii legalizate ale actelor de identitate, a contractelor de munca si ale certificatelor de calificare profesionala sau ale altor documente cu aceeasi valoare juridica, precum si certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat sa administreze, sa intretina si sa supravegheze poligoanele de tragere si pentru personalul desemnat sa supravegheze activitatile care se desfasoara in incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori;
 •  dovada asigurarii poligonului, cu punct de prim ajutor si personal specializat in acest domeniu;
 • regulamentul de organizare si functionare a poligonului de tragere, semnat de reprezentantul persoanei juridice;
 • dovada achitarii taxelor;
 • imputernicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia;

Taxa: 300 lei regim normal, 500 lei regim urgenta;

Termen de eliberare; 11-30 de zile regim normal, 1-10 zile regim urgenta;

Atestatul de instructor in poligonul de tragere

Persoanele care doresc sa desfasoare in incinta unui poligon de tragere activitati permanente de supraveghere a activitatilor dar si de instruire si indrumare a persoanelor  care desfasoara activitati de antrenament, pot sa dobandeasca atestatul de instructor in baza urmatoarelor documente:

 • cerere, se depune la organul de politie unde solicitantul isi are domiciliul;
 • actul de identitate;
 • certificat de absolvire curs de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere;
 • actul de studii;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii;
 • avizul psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii  de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
 • dovada achitarii taxei;

Taxa: 100 lei regim normal si 300 lei regim de urgenta. Termen de eliberare: 1-10 zile regim urgenta si 11-30 de zile regim normal.

Atestatul de detectiv particular

Intrucat suntem foarte ,,curiosi,, prin natura noastra, este bine de stiut ca cei care doresc sa dobandeasca  calitatea de detectiv particular trebuie sa indeplineasca anumite conditii :

 • trebuie sa aiba cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene (U.E) sau ale Spatiului Economic European (S.E.E);
 • trebuie sa posede cel putin studii medii si sa fie absolventi ai unei scoli postliceale de detectivi sau sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;
 • trebuie sa fie apti din punct de vedere medical;
 • trebuie sa nu fi fost condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • trebuie sa nu desfasoare o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
 •  trebuie sa fi obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al directiei de politie Bucuresti;
 • trebuie sa fi promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular ori sa detina un certificat de calificare in aceasta profesie eliberat in unul din statele membre ale U.E sau ale S.E.E;

Documente necesare pentru dobandirea atestatului:

 • cerere de inscriere;
 • curriculum vitae;
 • actul de stare civila, in copie legalizata;
 • actul de studii, in copie legalizata;
 • actul de absolvire a unui curs de specialitate, copie legalizata;
 • certificate medicale (fisa de consultatii medicale) si avizul de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, cu termen de valabilitate de 6 luni de la data emiterii;
 • cazierul judiciar;
 • declaratie pe proprie raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
 • dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor;

Taxa: la momentul publicarii postului taxa este de 139,27 lei;

In concuzie, este nevoie cam de prea multe documente si verificari pentru a obtine un atestat de detectiv particular, cand te gandesti ca pentru unele ,,profesii publice,, e suficienta numai prezenta fizica.

Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei

Recunoasterea facuta ulterior de tatal copilului nascut din afara casatoriei se face prin:

 • declaratie scrisa, data in fata ofiterului de stare civila;
 • inscris autentic,in fata notarului public;
 • testament;

Declaratia de recunoastere a unui copil se depune la serviciul public de evidenta a populatiei sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut, pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respective.

Incuviintarea purtarii numelui se inscrie pe marginea actului de nastere in baza declaratiei scrise a celor 2 parinti data in fata ofiterului de stare civila.

Daca persoana a implinit 14 ani, incuviintarea purtarii numelui se face numai cu acordul scris al acestuia, dat odata cu declaratia parintilor in fata ofiterului de stare civila.

Desfacerea casatoriei prin acordul sotilor la ofiterul de stare civila

Pentru a putea fi efectuata aceasta ,,operatiune,, respectiv divortul pe cale administrativa, sotii trebuie sa fie de acord cu divortul si sa nu aiba copii minori, nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.

Documente necesare:

 • cerere-tip de divort (se depune si se semneaza personal de ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau cea in care se afla ultima locuinta comuna a sotilor);
 • certificatele de nastere si de casatorie ale sotilor, original si copie;
 • documentele cu care se face dovada identitatii, original si copie;
 • dovada achitarii taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa;
 • declaratia data in fata ofiterului de stare civila, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu resedinta sau domiciliul ambilor soti inscrisa/inscris in actele de identitate;

Pentru cetatenii straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute in conventiile internationale si tratatele incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.

Persoanele care nu cunosc limba romana, depun cererea de divort in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul unor persoane surdomute, a unui interpret.

Termen: dupa inregistrarea cererii ofiterul de stare civila ofera un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acesteia. Dupa acest termen, daca sunt indeplinite conditiile, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi inmanat intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare.

Taxa: in prezent, potrivit Codului Fiscal taxa este de 500 lei care poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, majorare care nu poate sa depaseasca 20% din aceasta valoare.

 

MENTIUNI IN REGISTRELE DE STARE CIVILA – Inscrierea divortului

Inscrierea divortului se face din oficiu, prin mentiune pe marginea actului de casatorie, in baza hotararii judecatoresti definitiva comunicata de instanta de judecata, a certificatului de divort eliberat de ofiterul de stare civila sau de notarul public; de asemenea inscrierea divortului se face si la cererea oricaruia dintre fostii soti, care depune copie legalizata ori certificate de ofiterul de stare civila, de pe hotararea judecatoreasca definitiva

Documente necesare, pentru a fi siguri de inscrierea divortului:

 • cerere privind inscrierea in actele de stare civila a mentiunii, depusa personal sau prin imputernicit cu procura speciala la primaria care are in pastrare actul de casatorie;

Daca divortul a fost pronuntat in strainatate, suplimentar mai sunt necesare:

 • hotararea de divort emisa de autoritatile straine, in original si in copie;
 • traducerea legalizata a sentintei, in original si in copie;
 • copia certificatului de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
 • copia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine;

Pasaportul European pentru arme de foc – Persoane fizice

Pentru eliberarea acestui document este necesara detinerea permisului de arma obtinut in prealabil.

Se depun urmatoarele documente la organul de politie competent care a acordat permisul de arma:

 • cerere-tip (personal sau prin mandatar cu procura speciala);
 • doua fotografii 4*5 cm;
 • documentul de identitate (original si copie);
 • permisul de arma al solicitantului, original si copie;
 • documente prin care se argumenteaza motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre in perioada calatoriei;

In pasaportul european pentru arme de foc se inscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port si folosire.

Termen de eliberare: 30 de zile

Nu se percep taxe pentru eliberarea acestui document.

Autorizatia de procurare arma letala – persoana fizica

Potrivit legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor prin arme şi muniţii letale  se intelege armele şi muniţiile prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor.

In vederea autorizarii procurarii armelor letale sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere-tip: se depune de catre persoana (cetatean roman sau strain cu domiciliul ori resedinta in Romania) care doreste sa devina titular al dreptului de detinere sau, dupa caz de port si folosire, la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau la directia generala de politie a mun.Bucuresti, in functie de domiciliul sau resedinta solicitantului;
 • Actul de identitate, original si copie;
 • Certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii ( din acesta trebuie sa reiasa ca solicitantul nu sufera de una din afectiunile care fac imposibila autorizarea pentru a detine, sau dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale si din care sa rezulte ca este apt pentru a detine astfel de arme si munitii);
 • Certificatul de cazier judiciar ( avand in vedere ultimele modificari legislative, certificatul nu va mai fi depus de solicitant ci se va efectua verificarea direct din baza de date);
 • Avizul psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii de un psiholog autorizat pentru astfel de avize;
 • Certificat de absolvire teoretica a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata;
 • Fotografii 4*5 cm;
 • Dovada achitarii taxelor;
 • Permisul de vanatoare, in origina si in copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, pentru arme lungi cu destinatia vanatoare sau dupa caz, tir sportive sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul detinerii sau, dupa caz, al portului si folosirii acesteia;
 • carnetul de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatia de sportiv de tir sau biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi sau Biatlon, in original si in copie, pentru arme de tir. Daca se solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, este necesara o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimata persoana, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul;
 • adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta de lege, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia;

Taxele sunt identice cu cele pentru autorizarea procurarii armelor neletale, asa cum acestea au fost prezentate intr-un articol anterior.